ویرایش
  
  
  
  
  
زبان
  
  
خلاصه
  
  
 1آثار برگزیده اولین مسابقه عکس خانه های روستاییفارسی
800,000ريال
 2آثار برگزیده دومین مسابقه عکس خانه های روستاییفارسی
800,000ريال
 3آسیب شناسی معماری روستاییفارسی
45,000ريال
 4ارائه روشهای مناسب در استفاده از مصالح بوم آوردفارسی
80,000ريال
 5ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستاییفارسی
100,000ريال
 6ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستاییفارسی
75,000ريال
 7ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای خشتی باسقف گنبدیفارسی
150,000ريال
 8الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستاییفارسی
60,000ريال
 9الگوی خدمات رسانی روستاییفارسی
20,000ريال
 10الگوهای طراحی مسیر پیاده در بافتهای روستاییفارسی
80,000ريال
 11بافت شناسی روستایی کشورفارسی
60,000ريال
 12برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستاییفارسی
150,000ريال
 13بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطقفارسی
130,000ريال
 14یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ابیانه (استان اصفهان)فارسی
30,000ريال
 15یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ازغد (استان خراسان رضوی)فارسی
30,000ريال
 16یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اسپیدان (استان خراسان)فارسی
50,000ريال
 17یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اسلاميه (استان یزد)فارسی
60,000ريال
 18یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اورامان تخت (استان کردستان)فارسی
40,000ريال
 19یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  انجدان (استان مرکزی)فارسی
100,000ريال
 20یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  جواهرده(استان مازندران)فارسی
100,000ريال
 21یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  درس جین(استان زنجان)فارسی
120,000ريال
 22یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  دره برزرود (استان اصفهان)فارسی
50,000ريال
 23یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ریاب (استان خراسان رضوی)فارسی
60,000ريال
 24یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  زنوزق (استان آذربایجان شرقی)فارسی
50,000ريال
 25یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  سیمین ابرو (استان همدان)فارسی
50,000ريال
 26یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  شمسی(استان یزد)فارسی
120,000ريال
 27یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  شمشیر(استان کردستان)فارسی
100,000ريال
 28یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  فارسیان (استان گلستان)فارسی
100,000ريال
 29یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  فورگ (استان خراسان جنوبی)فارسی
100,000ريال
 30یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  قلعه بالا (استان سمنان)فارسی
100,000ريال
1 - 30بعدی