پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

کتابخانه بنیاد مسکن

:

گالری صفحه اصلی :همه صفحات اصلیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منوباز کردن منو

از گالری صفحات اصلی برای ذخیره سازی صفحات اصلی استفاده کنید. صفحات اصلی این گالری برای این سایت و سایتهای ساخته شده تحت این سایت در دسترس خواهد بود.

بخش دسترسی سریع

نوع
  
  
  
  
نسخه (های) سازگار UI
  
  
  
  
نوع محتوای مرتبطفیلتر
پوشه: Editing Menu
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شده
پوشه: en-us
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شده
پوشه: Preview Images
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شده
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه خوش آمد
default.master
default.master
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account3پذيرفته شده
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه ویکی سازمانی
minimal.master
minimal.master
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
nightandday.master
nightandday.master
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Account4پذيرفته شدهبله
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهProject Page
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه هدايت
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
v4.master
v4.master
  
1394/08/26 11:17 ق.ظi:0#.f|fbamembershipprovider|fbaadmin4پذيرفته شده
VariationRootPageLayout.aspx
VariationRootPageLayout.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Account4پذيرفته شدهبلهصفحه هدايت
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
1394/06/10 12:09 ب.ظSystem Account4پذيرفته شده
WelcomeLinks.aspx
WelcomeLinks.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Account4پذيرفته شدهصفحه خوش آمد
WelcomeSplash.aspx
WelcomeSplash.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه خوش آمد
WelcomeTOC.aspx
WelcomeTOC.aspx
  
1394/06/10 05:06 ب.ظSystem Accountپذيرفته شدهصفحه خوش آمد