نوع
  
  
  
  
نسخه (های) UI سازگار
  
  
  
  
نوع محتوا مربوطه فیلتر
پوشه: Editing Menu
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شد
پوشه: en-us
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شد
پوشه: Preview Images
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شد
__DeviceChannelMappings.aspx
__DeviceChannelMappings.aspx
  
1396/05/10 9:52 AMSystem Accountتصدیق شد
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
CatalogArticle.aspx
CatalogArticle.aspx
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شدCatalog-Item Reuse
CatalogWelcome.aspx
CatalogWelcome.aspx
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شدCatalog-Item Reuse
default.master
default.master
  
1394/06/10 12:09 PMSystem Account3تصدیق شد
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
1394/06/10 12:09 PMSystem Account4تصدیق شد
DocTheme.master
DocTheme.master
  
1396/06/14 6:31 PMSystem Accountتصدیق شد
DocThemeHome.master
DocThemeHome.master
  
1396/06/14 6:30 PMSystem Accountتصدیق شد
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدصفحه ویکی سازمانی
ErrorLayout.aspx
ErrorLayout.aspx
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شدError Page
HomeLayout.aspx
HomeLayout.aspx
  
1397/05/25 5:21 PMSystem Accountتصدیق شد
minimal.master
minimal.master
  
1394/06/10 12:09 PMSystem Account4تصدیق شد
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
1394/06/10 12:09 PMSystem Account4تصدیق شد
nightandday.master
nightandday.master
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Account4تصدیق شد
oslo.html
oslo.html
  
1396/05/10 9:52 AMSystem Accountتصدیق شد
oslo.master
oslo.master
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شد
oslo.preview
oslo.preview
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شد
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Account4تصدیق شدبلی
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شدصفحه خوش آمد
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدProject Page
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
1396/05/10 9:53 AMSystem Accountتصدیق شد
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
1394/06/10 5:06 PMSystem Accountتصدیق شدصفحه هدايت
1 - 30بعدی